Εταιρική Ευθύνη

Η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015  όσον αφορά «Πώληση, εκμίσθωση & τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών»